PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO CYBERMASTERS.PL

1. DEFINICJE

1.1. Dekra DEKRA Certification sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Legnicka 48 H, 54-202 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000010810, REGON: 932645669, NIP: 8992408842, kapitał zakładowy: 300 000,00 zł.1.2. Sevenet Sevenet S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Juliana Tuwima 25, 80-210 Gdańsk), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000308826, NIP: 5832202053, REGON: 191368157, kapitał zakładowy w wysokości 1 009 417,60 zł, w całości opłacony.1.3. Współadministratorzy – Dekra oraz Sevenet działający łącznie.1.4. Partner Merytoryczny – Rymarz Zdort Maruta Wachta Gasiński Her i wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie (ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000026546, NIP: 5252191456, REGON: 016435665.1.5. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.1.6. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.1.6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.1.7. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Współadministratorów pod adresem https://cybermasters.pl/1.8. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2.WSPÓLNE UZGODNIENIA ADMINISTRATORÓW

2.1. W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami, zostały uzgodnione następujące zakresy odpowiedzialności każdego ze Współadministratorów:2.1.1. Współadministratorzy wspólnie będą przetwarzać dane Użytkowników, w celach o których mowa w pkt. 4 niniejszej Polityki.2.1.2. W zakresie wskazanym w pkt. 2.1.1. powyżej, Współadministratorzy są wspólnie odpowiedzialni za wykonanie obowiązku informacyjnego wobec Użytkowników.2.1.3. Współadministratorzy są wspólnie odpowiedzialni za udostępnienie dedykowanej strony internetowej, na której zostanie umieszczona niniejsza Polityka oraz regulamin Serwisu, a także za udostępnienie oraz obsługę adresu e-mail, na który przesyłane będą zgłoszenia Użytkowników na wydarzenia online organizowane przez Współadministratorów.2.1.4. Sevent jest odpowiedzialny za udostępnienie oraz obsługę platformy Webex, za pomocą której prowadzone będą organizowane przez Współadministratorów wydarzenia online.

3.PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

3.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Współadministratorzy zbierają dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

4.CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU4.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Współadministratorów:4.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);4.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;4.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie ich praw;4.1.4. w celach marketingowych Współadministratorów – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING. 4.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Współadministratorów). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Współadministratorzy przetwarzają je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).ORGANIZACJA WYDARZEŃ ONLINE4.3. W związku z organizacją wydarzeń online, Współadministratorzy pozyskują od osób zapisujących się na wydarzenia oraz w nich uczestniczących Dane osobowe. Zakres przekazywanych danych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla organizacji wydarzenia.4.4. Takie dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji uczestników wydarzenia, kontaktu z nimi oraz obsługi udziału w wydarzeniu. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na organizacji wydarzenia w związku z przesłanym zgłoszeniem udziału w wydarzeniu.4.5. Dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z badaniem satysfakcji z udziału w wydarzeniu oraz w celach statystycznych. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz w celu poprawy jakości organizowanych wydarzeń.4.6. Wydarzenia online mogą być nagrywane (dźwięk i obraz). Współadministratorzy mogą również wykonywać zrzuty ekranu w trakcie trwania wydarzenia. W każdym przypadku uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie, w szczególności w komunikacie wyświetlonym w ramach narzędzia wykorzystanego przez Współadministratorów do organizacji wydarzenia online lub w zaproszeniu do udziału w wydarzeniu online.4.7. Rejestracja dźwięku i obrazu oraz wykonywania zrzutów ekranu ma na celu udokumentowanie przebiegu spotkań oraz wykorzystania nagrań lub zdjęć w celach szkoleniowych, promocyjnych i reklamowych Współadministratorów, w tym umieszczenia ich na stronach internetowych lub na profilach społecznościowych prowadzonych m.in. na portalu Facebook, LinkedIn lub YouTube.4.8. Nagrania mogą zostać udostępnione uczestnikom wydarzenia.

5. MARKETING

5.1. Współadministratorzy przetwarzają Dane osobowe Użytkowników, w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:5.1.1. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;5.1.2. prowadzenie innego rodzaju działań analitycznych oraz statystycznych, jak również związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).5.2. Dane osobowe są przetwarzane:5.2.1. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie komunikacji marketingowej.5.3. Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.

6. PLIKI COOKIE ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

6.1. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, gdy korzysta z serwisów internetowych. Zapamiętują m.in. jego wizytę i ustawienia. Pełnią rozmaite funkcje, ale Współadministratorzy wykorzystują je przede wszystkim, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i ułatwić mu korzystanie z usług dostępnych w Serwisie.6.2. Współadministratorzy używają plików cookie również w celach analitycznych i marketingowych, jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę na bannerze cookies, który wyświetla się w Serwisie. Zgodę tę można wycofać w każdym momencie za pomocą pływającego przycisku „ZARZĄDZAJ COOKIES”.6.3. Pliki cookie dzieli się na stałe i sesyjne – w zależności od tego, jak długo są przechowywane, oraz na niezbędne i opcjonalne – w zależności od celów, dla których są wykorzystywane.STAŁE I SESYJNE PLIKI COOKIE
RODZAJOPIS
Sesyjne pliki cookieNiektóre cookies są plikami tymczasowymi, przechowywanymi do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Tego rodzaju cookies pomagają Współadministratorom analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.
„Stałe” pliki cookie„Stałe” pliki cookie przechowywane są przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Pomagają Współadministratorom zapamiętać ustawienia i preferencje Użytkownika, aby uczynić jego kolejną wizytę wygodniejszą (np. nie będzie musiał ponownie wpisywać danych logowania).
NIEZBĘDNE I OPCJONALNE PLIKI COOKIE
RODZAJOPIS
Niezbędne pliki cookieTe pliki cookie są instalowane, aby zapewnić dostęp do Serwisu i jego podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych plików cookie Współadministratorzy nie mogliby świadczyć Użytkownikowi usług w ramach Serwisu.
Opcjonalne pliki cookieZ tych cookies Współadministratorzy korzystają wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik się na to zgodzi. Mogą one służyć np. do realizacji celów analitycznych i reklamowych Współadministratorów.
6.4. Szczegółowe cele wykorzystania plików cookie opisano na bannerze cookies, który wyświetla się, gdy Użytkownik po raz pierwszy odwiedza Serwis, a później jest dostępny za pomocą pływającego przycisku „ZARZĄDZAJ COOKIES”.6.5. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookie Współadministratorów oraz ich zaufanych partnerów. Na bannerze cookies można znaleźć informacje o zaufanych partnerach Współadministratorów. Szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzają oni dane Użytkownika, można znaleźć w ich politykach prywatności.ZAUFANI PARTNERZY ADMINISTRATORA
RODZAJOPIS
Dostawcy usług analitycznychWspóładministratorzy współpracują z dostawcami usług i narzędzi analitycznych, np. Google Analytics, aby lepiej zrozumieć, jak działa Serwis.
Partnerzy reklamowiPartnerzy reklamowi Współadministratorów, np. Adform, mogą używać cookies reklamowych, aby wyświetlać Użytkownikowi reklamy, które mogą go interesować. Mierzą też efektywność reklam w Serwisie.
ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES6.6. Użytkownik może zarządzać ustawieniami dotyczącymi plików cookie za pomocą bannera cookies. Współadministratorzy udostępniają mu Serwis zgodnie z tymi ustawieniami. Banner cookies pozwala Użytkownikowi:6.6.1. pozyskać szczegółowe informacje na temat plików cookie, które wykorzystuje się w Serwisie, oraz na temat zaufanych partnerów;6.6.2. wyrazić lub wycofać zgodę na wykorzystanie opcjonalnych plików cookie.6.7. Banner cookies wyświetla się, gdy Użytkownik po raz pierwszy odwiedza Serwis, i zapamiętuje jego zgody. Użytkownik może w każdej chwili wprowadzić zmiany w swoich ustawieniach za pomocą pływającego przycisku „ZARZĄDZAJ COOKIES”.6.8. Użytkownik może zarządzać plikami cookie również przez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami.
PRZEGLĄDARKALINK
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Microsoft Edgehttps://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Mozilla Firefoxhttp://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chromehttp://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Operahttp://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safarihttps://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
6.9. Niektóre pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, dlatego zmiana ustawień przeglądarki może sprawić, że część usług nie będzie działać poprawnie, a nawet uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Okres przetwarzania danych przez Współadministratorów zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów.7.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

8. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

8.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.8.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z dowolnym Współadministratorem, pocztą elektroniczną na adres:8.2.1. w przypadku Sevenet S.A.: sevenet@sevenet.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Juliana Tuwima 25, 80-210 Gdańsk;8.2.2. w przypadku spółki DEKRA Certification sp. z o.o.: odo.pl@dekra.com lub pocztą tradycyjną na adres: Legnicka 48 H, 54-202 Wrocław.8.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Współadministratorów, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

9. ODBIORCY DANYCH

9.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:9.1.1. Partnerowi Merytorycznemu,9.1.2. dostawcy platformy do przeprowadzania wydarzeń online - Cisco Systems Inc.,9.1.3. pozostałym dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,9.1.4. agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych).9.2. Współadministratorzy zastrzegają sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.9.3. Współadministratorzy będą ponadto udostępniać Partnerowi Merytorycznemu, jako odrębnemu administratorowi Danych osobowych, Dane osobowe Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie od Partnera Merytorycznego komunikacji handlowo – marketingowej drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail, w postaci: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.

10. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

10.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Współadministratorzy przekazują Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:10.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych; w niektórych wypadkach Komisja Europejska wymaga dodatkowo, aby taki podmiot przetwarzający uczestniczył w zatwierdzonych przez nią programach zrzeszających podmioty spoza EOG, których uczestnicy mają obowiązek zapewnienia Danym osobowym taką samą ochronę, jaka przysługuje im w Unii Europejskiej (szczegółowe informacje można znaleźć tutaj);10.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; wraz z wymaganymi dodatkowymi środkami bezpieczeństwa zapewniają one Danym osobowym taką samą ochronę, jaka przysługuje im w Unii Europejskiej; wzory umów można znaleźć tutaj;10.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.10.2. Niektóre podmioty świadczące usługi dla Współadministratorów mogą przetwarzać Dane osobowe Użytkowników poza EOG. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są poza EOG w następujących przypadkach:10.2.1. w związku z korzystaniem przez Współadministratorów z narzędzi dostarczanych przez Cisco Systems Inc. z siedzibą w USA. Przekazywanie Danych osobowych do Cisco Systems Inc. z siedzibą w USA odbywa się w oparciu o decyzję o adekwatności, o której mowa w pkt 10.1.1. powyżej, w związku z uzyskaniem przez Cisco Systems Inc. wpisu na listę podmiotów samo-certyfikowanych w ramach programu Data Privacy Framework. Aktualne informacje o wpisie Cisco Systems Inc. na listę tego programu, są dostępne pod linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt0000000GnJ2AAK&status=Active.10.3. Kopię szczegółowych informacji o zabezpieczeniach stosowanych przez Współadministratorów przy przekazywaniu danych poza EOG można uzyskać kontaktując się ze Współadministratorami w sposób wskazany w sekcji 12 niniejszej Polityki.

11.BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

11.1. Współadministratorzy na bieżąco prowadzą analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez nich w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Współadministratorzy dbają o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.11.2. Współadministratorzy podejmują wszelkie niezbędne działania, by także ich podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Współadministratorów.

12. DANE KONTAKTOWE

12.1. Kontakt ze Współadministratorami jest możliwy:
  • w przypadku Sevenet S.A. - poprzez adres e-mail sevenet@sevenet.pl lub adres korespondencyjny: ul. Juliana Tuwima 25, 80-210 Gdańsk;
  • w przypadku spółki DEKRA Certification sp. z o.o. – poprzez adres e-mail odo.pl@dekra.pl lub adres korespondencyjny: Legnicka 48 H, 54-202 Wrocław.
12.2. Każdy ze Współadministratorów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych:
  • w przypadku Sevenet S.A. - poprzez adres e-mail iod@sevenet.pl;
  • w przypadku spółki DEKRA Certification sp. z o.o. – poprzez adres e-mail odo.pl@dekra.pl.

13. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

13.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby13.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku.